V souladu se zněním zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním , základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), § 30, odst.1, vydávám řád školní družiny:

Obsah:

 • Všeobecné ustanovení
 • Organizace a provoz školní družiny
 • Režim školní družiny
 • Dokumentace

I. VŠEOBECNÉ USTANOVENÍ

1. Činnost družiny

 1. Družina poskytuje zájmové vzdělávání žáků jedné školy nebo několika škol.
 2. Družina vykonává činnost ve dnech školního vyučování a o školních prázdninách. Po projednání se zřizovatelem může ředitel školy přerušit činnost družiny v době školních prázdnin.
 3. Družina může vykonávat činnosti pro účastníky, nebo účastníky a jejich zákonné zástupce, i ve dnech pracovního volna.
 4. Družina organizuje zájmové vzdělávání především pro účastníky přihlášené k pravidelné denní docházce.
 5. Činnost družiny se uskutečňuje
  • příležitostnou výchovou, vzdělávací, zájmovou a tématickou rekreační činností nespojenou s pobytem mimo místo, kde právnická osoba (škola) vykonává činnost školského zařízení pro zájmové vzdělávání,
  • pravidelnou výchovnou, vzdělávací a zájmovou činností,
  • využitím otevřené nabídky spontánních činností.
 6. Družina umožňuje účastníkům odpočinkové činností a přípravu na vyučování.

II. ORGANIZACE A PROVOZ ŠKOLNÍ DRUŽINY

1. Přihlašování, odhlašování žáka

 1. Žáka do školní družiny přihlašuje zákonný zástupce předáním řádně vyplněného zápisového lístku s uvedením rozsahu docházky a způsobu odchodu žáka z družiny – přihlášky eviduje vedoucí vychovatelka.
 2. O přijetí žáka k činnosti školní družiny rozhoduje ředitel školy na základě vyplněných náležitostí v písemné přihlášce a kritérií pro přijetí (zaměstnanost obou rodičů, upřednostnění dětí z neúplných rodin, celotýdenní docházka v plném režimu, věk dítěte).
 3. Za pobyt žáků ve školní družině je vybírán poplatek ve výši 100,- Kč měsíčně (v případě navštěvování pouze ranní družiny, poplatek činí 50,- Kč). Poplatek se platí vždy předem – pololetně (od měsíce září do ledna, od února do června). Pokud za žáka není zaplacen, může ředitel ZŠ rozhodnout o jeho vyloučení.
 4. Činností družiny se mohou zúčastňovat i žáci nezařazeni do družiny, pokud se v nich neúčastní plný počet zařazených žáků stanovený pro oddělení – např. dočasné umístěni žáků z vyšších tříd pokud to vyžaduje organizace výuky (dělené vyučovací hodiny, přerušení výuky, apod.).
 5. Odhlášení žáka z docházky do činností školní družiny (dále jen ŠD) oznámí rodiče písemnou formou vedoucí vychovatelce ŠD.
 6. O vyloučení z docházky do ŠD rozhodně ředitel školy na základě návrhu vedoucí vychovatelky ŠD a po projednání v pedagogické radě. Rozhodnutí o vyloučení ze ŠD sdělí ředitel školy rodičům žáka písemně s patřičným zdůvodněním.

2. Provoz školní družiny

  1. Provozní doba ŠD:
   Pondělí 6.00 – 7.45 11.40 – 17.00
   Úterý 6.00 – 7.45 11.40 – 17.00
   Středa 6.00 – 7.45 11.40 – 17.00
   Čtvrtek 6.00 – 7.45 11.40 – 17.00
   Pátek 6.00 – 7.45 11.40 – 17.00
  2. V době vedlejších prázdnin nebo mimořádného volna je činnost ŠD zajištěna, pokud počet přihlášených žáků není nižší než 8.
  3. Výchovně vzdělávací práce a další činnosti ve školní družině probíhají podle rozvrhu činností a režimu, který schvaluje ředitel školy.
  4. Vyučovací jednotka ve výchovně vzdělávací práci ŠD je 60 minut.
  5. Místnosti ŠD jsou v samostatné části budovy, mají vlastní vchod i vlastní sociální zařízení.
  6. K činnosti ŠD je možné po dohodě s vedením školy využívat tělocvičnu, školní hřiště a uvolněné učebny.
  7. Počet oddělení: 2.
  8. Naplňování oddělení: oddělení školní družiny se naplňuje nejvýše do počtu 30 účastníků, nejvyšší počet účastníků na 1 pedagogického pracovníka je 25 žáků denně přítomných – limit pro počet je dán velikostí učebny a mírou bezpečnosti žáka v provozu oddělení.

3. Docházka do ŠD

   1. Budova školy je zpřístupněna žákům k docházce do činností ŠD v ranním provozu od 6.00 do 7.45 hod.
   2. V odpoledním provozu vstupují žáci do provozu ŠD od 11.40 do 12.45 hod.
   3. Žák vstupuje do činností ŠD v nahlášeném režimu, který je uveden zákonným zástupcem na zápisovém lístku. Bez písemné omluvy od rodičů je účast v zaměstnáních ŠD povinná.
   4. Nepřítomnost žáka v ŠD je omluvena nepřítomností žáka ve škole (postup dle školního řádu), pokud je žák vyzvednut rodiči z vyučování, ohlásí vychovatelce tuto skutečnost třídní (předávající) učitel. Omluva je písemná nebo telefonická.
   5. Uvolnění z denní činnosti ŠD je jen na základě písemného sdělení zákonného zástupce a s osobním vyzvednutím žáka.
   6. Režim vyzvedávání žáka z činností ŠD – po ukončení vyučování do 13.00 hod. a dále od 14.30 do 17.00 hod. z důvodu nenarušení plánovaných činností v době mezi 13.-14.30 hod.
   7. Do odpoledního provozu ŠD jsou žáci přihlášeni k činnosti ve ŠD předáváni vychovatelkám školní družiny přímo vyučujícím po ukončení řádné výuky či jiné činnosti organizované školou. Předávající při předání sdělí počet předávaných žáků a oznámí důvod nepřítomnosti zapsaných žáků ŠD. V případě nepřítomnosti vychovatelky ŠD plní učitel funkci pedagogického dohledu nad žáky ŠD a současně situaci oznámí vedoucí vychovatelce ŠD.
   8. Při nevyzvednutí žáka zákonným zástupcem z činnosti ŠD do konce stanovené provozní doby ŠD má vychovatelka přístup k telefonu. Dle telefonické domluvy s rodiči vyčká s žákem až do příchodu rodičů či daného zástupce. Není-li nikdo ze zákonných zástupců či uvedených kontaktních osob k zastižení, sdělí situaci řediteli školy, event. policii.

4. Pravidla chování žáků při činnostech ŠD

   1. Žáci se řídí pokyny vychovatelky ŠD, pravidly vnitřního řádu ŠD a školního řádu.
   2. Bez vědomí vychovatelky žák neopouští oddělení ŠD.
   3. Doba pobytu ve školní družině se řídí údaji na zápisovém lístku.
   4. Na oběd jsou žáci odváděni v doprovodu vychovatelek ŠD.
   5. Osobní věci má každý žák označeny příjmením. Případnou ztrátu či záměnu hlásí žák nebo zákonný zástupce ihned pí. vychovatelce.
   6. K hrám, hračkám, knihám atd. se žáci chovají ohleduplně a šetrně. Úmyslné poškození nebo zničení herního zázemí či vybavení nahradí, event. opraví rodiče.
   7. Do hodnocení a klasifikace chování žáka se započítávají i projevy chování v činnostech ŠD – platí i zde ustanovení vyhlášky o základní škole.
   8. Pokud žák soustavně narušuje činnosti ŠD, opakovaně porušuje vnitřní řád ŠD a školní řád, může být z rozhodnutí ředitele školy z docházky do ŠD vyloučen.

5. Bezpečnost a ochrana zdraví žáků ŠD

   1. Bezpečnost a ochranu zdraví žáků při činnostech zajišťuje každá vychovatelka ve svém oddělení metodicky správným a plánovitým výběrem činností v jednotlivých zaměstnáních.
   2. Veškeré zjištěné nedostatky vychovatelky okamžitě nahlásí vedení školy.
   3. Při úrazu žáka zváží vychovatelka situaci – ošetří sama, zavolá rodiče, event. lékařskou pomoc.
   4. Žák je povinen okamžitě hlásit vychovatelce každé zranění při činnostech.
   5. Během provozu ŠD nevstupují z hygienických a bezpečnostních důvodů zákonní zástupci či jimi pověřené osoby do výchovných prostor školy a oddělení ŠD. Komunikace s vychovatelkami probíhá u vstupních prosklených dveří. Další individuální pohovory mohou probíhat na základě osobní domluvy, v rámci třídních schůzek a konzultací.

Pedagogičtí zaměstnanci ŠD i žáci ŠD se dále řídí ve svém chování, povinnostech a právech ustanoveními školního řádu.

6. Pitný režim

Při pobytu ve ŠD má každé dítě právo dodržovat pitný režim. Pitný režim je zajišťován rodiči – donášení vlastní šťávy (především v jarních a letních měsících).

7. Nepřítomnost zaměstnance

   1. Při krátké nepřítomnosti vychovatelky (náhlá nezbytná nepřítomnost v průběhu dne) je možné spojit oddělení tak, aby v jednom oddělení nepřesáhl počet dětí 30. Vychovatelka daného oddělení přizpůsobí činnost tomuto počtu. S touto situací je vždy obeznámeno vedení školy.
   2. Předem známá nepřítomnost vychovatelky přesahující l den je řešena zástupem.

III. REŽIM ŠKOLNÍ DRUŽINY

   • 6.00 hod. – 7.45 hod. příchod do ŠD,
    převážně odpočinková činnost, klidové hry, stolní hry, hračky, činnost dle zájmů,
   • 11.30 hod. – 13.00 hod.
    oběd, osobní hygiena, volná činnost,
   • 13.00 hod. – 13.30 hod.
    odpočinková činnost /besedy, četba, vyprávění, tématické rozhovory,
   • 13.30 hod. – 14.30 hod.
    činnost zájmová – aktivity z oblasti Vv,Pč, Hv, Tv, sportovní a turistická, přírodovědná, příprava na vyučování formou kvízů, soutěží, křížovek apod.,
   • 14.30 hod. – 15.00 hod.
    osobní hygiena, úklid osobních věcí, postupný odchod dětí domů – kontrola v šatnách,
   • 15.30 hod. – 17.00 hod.
    rekreační činnost, stolní hry, postupné uspořádání herního prostoru ve třídě, úklid.

IV. DOKUMENTACE

1. Dokumentace vedená v oddělení školní družiny

   • Zápisový lístek pro žáky, kteří jsou přihlášeni k pravidelné docházce.
   • Přehled výchovně vzdělávací práce.
   • Docházkový sešit.

V Kralupech n.Vlt., 27.8.2013

Mgr. Václav Živný, ředitel školy