GDPR

Informace o zpracování osobních údajů

ve smyslu čl. 12, 13 a 14 nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) č. 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

Word con Evidence omluvenek žádostí o uvolnění žáka z výuky souhlasů s uvolněním žáka v době volných hodin

Word con Evidence úrazů žáků

Word con Individuální vzdělávání žáka

Word con Odklad povinné školní docházky na žádost zákonného zástupce či dostatečný z moci úřední

Word con Opisy a stejnopisy vysvědčení

Word con Pedagogická rada

Word con Poskytování informací dle zákona č.106199 Sb.

Word con Poskytování podpůrných opatření

Word con Prezentace školy

Word con Přestup žáka na jinou ZŠ

Word con Smlouvy vč. smluv souvisejících s doplňkovou činností školy

Word con Sociálně právní ochrana dětí – oznamovací povinnost dle zákona č. 3591999 Sb., zákona č. 2732008 Sb. a zákona č. 402009 Sb.

Word con Škola v přírodě, lyžařský výlet a další mimoškolní akce

Word con Školní družina

Word con Školní matrika

Word con Třídní kniha

Word con Uvolnění žáka z vyučování tělesné výchovy nebo jiného předmětu

Word con Vyřizování podnětů, stížností, petic

Word con Zájmové útvary - kroužky

Word con Základní právní dokumentace školy

Word con Zápis k povinné školní docházce

Word con Zařízení školního stravování

Word con Evidence cestovních náhrad zaměstnanců

Word con Evidence pracovní doby včetně přesčasové práce zaměstnanců

Word con Evidence školení zaměstnanců vč. BOZP a PO

Word con Evidence úrazů a nemocí z povolání zaměstnanců

Word con Mzdové účetnictví

Word con Osobní spis zaměstnance

Word con Předpracovní vztahy

Word con Účetnictví

Word con Testování žáků školy na přítomnost viru SARS-CoV-2