Ředitelé kralupských základních škol ve spolupráci s odborem sociálních věcí, školství a kultury Městského úřadu v Kralupech nad Vltavou oznamují, že v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, se ve dnech:

úterý 04.04.2017 a středa 05.04.2017 od 14.00 do 17.00 hodin uskuteční zápis dětí do 1. tříd základních škol pro školní rok 2017/2018

Zápis bude v těchto školách:

Základní škola a Mateřská škola Kralupy nad Vltavou, Třebízského ul. 523, okres Mělník, příspěvková organizace

Základní škola Václava Havla v Kralupech nad Vltavou, příspěvková organizace

Základní škola Kralupy nad Vltavou, Komenského nám. 198, okres Mělník, příspěvková organizace

Základní škola Kralupy nad Vltavou, Generála Klapálka 1029, okres Mělník, příspěvková organizace

Základní škola Kralupy nad Vltavou, ul. 28. října 182, okres Mělník, příspěvková organizace

Zapsány budou děti narozené v období od 01.09.2010 do 31.08.2011. Zákonný zástupce je povinen přihlásit dítě ke školní docházce.
K zápisu je třeba přinést průkaz totožnosti zákonného zástupce, rodný list dítěte, u cizinců pas s povolením k pobytu a doklad o bydlišti.

Základní škola a Mateřská škola Kralupy nad Vltavou, Třebízského ul. 523, okres Mělník, příspěvková organizace:
Pravá strana Lobečku – hranici tvoří pravá strana ul. Karolíny Světlé, U Jeslí, v ul. Dr. Ed. Beneše čp. 539, 550, 557, 607-610, Štefánikova ul. čp. 408, 645-648, 649-656, Družstevní ul. čp. 680-681, 684-686, Masarykova ul. čp. 616-619, 621-624, 630-633 a 634-637, celá ul. U Transformátoru, ze sídliště Cukrovar domy čp. 1073-1084.

Základní škola Václava Havla v Kralupech nad Vltavou:
Levá strana Lobečku – hranici tvoří levá strana ul. Karolíny Světlé, U Jeslí, ul. Dr. Beneše čp. 548, 601-606 až po ul. Družstevní levá strana (směrem ke škole), Masarykova ul. od křižovatky s ul. Revoluční až ke křižovatce s ul. Družstevní, ul. Štefánikova od křižovatky s ul. Revoluční po křižovatku s ul. Družstevní, ze sídliště Cukrovar domy čp. 1067-1072, čp. 1088 a 1172.
Základní škola Kralupy nad Vltavou, Komenského nám. 198, okres Mělník, příspěvková organizace:
Lobeč, Hostibejk, ul. Podřipská, S. K. Neumanna, Nerudova, Sokolská, Kaplířova, Prokopova, Fibichova, Alšova a Grégrova, Hůrka čp. 1030-1036, 1044, 1053-1062, Podháj, sídl. U Cukrovaru čp. 1063–1066, hranici tvoří ul. U Cukrovaru, Erbenova, Mostní (směrem ke škole), ul. Libušina a Trojanova (směrem ke škole). Na Žebrech od ul. Pod Macalákem směrem k Podháji.

Základní škola Kralupy nad Vltavou, Gen. Klapálka 1029, okres Mělník, příspěvková organizace:
Celé sídliště Zátiší, ze sídliště Hůrka domy čp. 1027-1028, 1038–1043, 1045-1046 a 1048– 1052, dále od ul. Chelčického a od sídliště Zátiší směrem k Mikovicím až k pravé straně ul. Lutovítova, Horymírova, Mikovická, Dětský domov čp. 438.

Základní škola Kralupy nad Vltavou, ul. 28. října 182, okres Mělník, příspěvková organizace: Zástavba počínaje levou stranou ul. Lutovítova, Horymírova, Mikovická (směrem ke škole), Budečská stezka, ul. Luční včetně (směrem ke škole), celé Minice, Zeměchy, Nový Dvůr.

Základní škola Kralupy nad Vltavou, Jodlova 111, příspěvková organizace:
Celé území města.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRALUPY NAD VLTAVOU,
28. ŘÍJNA 182, OKR. MĚLNÍK, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

PSČ 278 01 - Telefon 315726359 – e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

__________________________________________________________

Č.j.: 30/17

Kritéria pro přijímání dětí do prvních tříd k plnění povinné školní docházky a informace k organizaci a průběhu zápisu povinné školní docházky

Článek 1

Ředitel Základní školy Kralupy nad Vltavou, 28. října 182, okres Mělník, příspěvková organizace (dále jen „škola“), stanovil následující kritéria, podle nichž bude postupovat při rozhodování na základě ustanovení § 36 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ve znění pozdějších předpisů, o přijetí dítěte k plnění povinné školní docházky v případě, kdy počet žádostí o přijetí k plnění povinné školní docházky v daném roce, přijatý při zápisu k povinné školní docházce, překročí stanovenou kapacitu maximálního počtu dětí.

Článek 2

Kapacita první třídy školního roku 2017/2018 je 30 žáků.

Článek 3

Postup při přijímání dětí do prvních tříd k plnění povinné školní docházky:
1. Na základě žádosti zákonných zástupců budou přijati děti s trvalým bydlištěm ve školském obvodu základní školy. Pokud počet těchto dětí přesáhne stanovenou kapacitu, přednostně budou přijaty děti s odkladem a jejichž sourozenec (sourozenci) již plní ve školním roce 2016/2017 povinnou školní docházku na Základní škole Kralupy nad Vltavou, 28. října 182, okres Mělník, příspěvková organizace. Při rovnosti kritérií rozhodně o pořadí k přijetí dětí los provedený základní školou.
2. Pokud po přijetí dětí podle odst. 1. nebude kapacita naplněna, budou přednostně na základě žádosti zákonných zástupců přijaty děti s trvalým bydlištěm v obcích, které uzavřely s městem Kralupy nad Vltavou dohodu o společném spádovém obvodu s odkladem a dále děti, jejich sourozenec (sourozenci) již plní ve školním roce 2016/2017 povinnou školní docházku na Základní škole Kralupy nad Vltavou, 28. října 182, okres Mělník, příspěvková organizace. Při rovnosti kritérií rozhodně o pořadí k přijetí dětí los provedený základní školou.
3. Pokud po přijetí dětí podle odst. 1. a 2. nebude kapacita naplněna, budou na základě žádosti zákonných zástupců přijaty děti, které nemají trvalé bydliště ve školském spádovém obvodu nebo nemají uzavřenou dohodu s Městem Kralupy nad Vltavou o společném spádovém obvodu. Přednostně budou přijaty děti, jejichž sourozenec (sourozenci) již plní ve školním roce 2016/2017 povinnou školní docházku na Základní škole Kralupy nad Vltavou, 28. října 182, okres Mělník, příspěvková organizace. Při rovnosti kritérií rozhodne o pořadí k přijetí dětí los provedený základní školou.
4. Pokud po přijetí dětí podle odst. 1., 2. a 3. nebude kapacita naplněna, budou na základě žádosti zákonného zástupce přijaty děti, které nemají trvalé bydliště ve školském spádovém obvodu nebo nemají uzavřenou dohodu s Městem Kralupy nad Vltavou o společném spádovém obvodu. Přednostně budou přijaty děti, jejichž sourozenec (sourozenci) již plní ve školním roce 2016/2017 povinnou školní docházku na Základní škole Kralupy nad Vltavou, 28. října 182, okres Mělník, příspěvková organizace. Při rovnosti kritérií rozhodne o pořadí k přijetí dětí los provedený základní školou.
Tato kritéria k přijímání dětí do prvních tříd k plnění povinné školní docházky vstupují v platnost 10. března 2017 a zároveň ruší Kritéria předchozí.

Článek 5

Ředitel školy dále informuje o organizaci a průběhu zápisu k základnímu vzdělávání:
1. Zápis se uskuteční v budově školy ve dnech 4. a 5. dubna 2017 od 14.00 do 17.00 hodin. Čas uskutečnění zápisu není kritériem k přijetí dítěte k plnění povinné školní docházky.
2. Zápis dětí do základních škol vychází z ustanovení zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, kde je specifikován takto:
3. § 36 odst. 3 školského zákona: Povinná školní docházka začíná počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne šestého roku věku, pokud mu není povolen odklad. Dítě, které dosáhne šestého roku věku v době od září do konce června příslušného školního roku, může být přijato k plnění povinné školní docházky již v tomto školním roce, je-li přiměřeně tělesně i duševně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce. Podmínkou přijetí dítěte narozeného v období od září do konce prosince k plnění povinné školní docházky podle věty druhé je také doporučující vyjádření školského poradenského zařízení, podmínkou přijetí narozeného od ledna do konce června doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře, kterou k žádosti přiloží zákonný zástupce.
4. § 36 odst. 4 školského zákona, ve znění účinném od 1.1.2017: Zákonný zástupce je povinen přihlásit dítě k zápisu k povinné školní docházce, a to v době od 1. dubna do 30. dubna kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku.
5. § 37 odst. 1 školského zákona, ve znění účinném od 1.1.2017: Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný zástupce dítěte v době zápisu dítěte k povinné školní docházce podle § 36 odst. 4, odloží ředitelka školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok, pokud je žádost doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa. Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku.
6. Zákon dále stanoví, že přednostně jsou k povinné školní docházce v dané škole přijímány děti s místem trvalého pobytu v příslušném školském obvodu spádové školy. Obecně závazná vyhláška města Kralupy nad Vltavou č. 1/2012, kterou se stanoví školské obvody základních škol zřízených městem Kralupy nad Vltavou.
7. § 3a odst. 1 vyhlášky o základním vzdělávání: Zápis k povinné školní docházce (dále jen „zápis“) je složen z formální části a je-li při zápisu přítomno i zapisované dítě a souhlasí-li s tím zákonný zástupce dítěte, rovněž z rozhovoru a případně dalších činností s dítětem. Zákonný zástupce dítěte může být přítomen u všech součástí zápisu.
8. Tento souhlas projeví zákonný zástupce účastí zapisovaného dítěte na neformální části zápisu.
9. § 3a odst. 2 vyhlášky o základním vzdělávání: V průběhu formální části zápisu zákonný zástupce dítěte požádá o zápis dítěte k plnění povinné školní docházky.
10. § 3a odst. 3 vyhlášky o základním vzdělávání: Rozhovor pedagogického pracovníka se zapisovaným dítětem trvá nejvýše 20 minut. Rozhovor je zaměřen na motivování dítěte pro školní docházku a orientační posouzení jeho školní připravenosti.
11. § 3a odst. 4 vyhlášky o základním vzdělávání: Pokud škola připraví i jiné činnosti spojené s orientačním posouzením školní připravenosti dítěte formou hry nebo jinou vhodnou formou, je doba jejich trvání nejvýše 60 minut.
12. Při podání žádosti o přijetí k povinné školní docházce uvede zákonný zástupce dle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, náležitosti stanovené v § 37 odst. 2, kterými jsou:
• jméno a příjmení žadatele (dítěte)
• datum narození žadatele (dítěte)
• místo trvalého pobytu žadatele (dítěte) – bude ověřováno na místě dle výpisu údajů z registru obyvatel, který škola obdrží od zřizovatele, ředitel školy doporučuje ověřit v registru obyvatel včas zanesení případných změn
S ohledem na zákonné zastoupení dítěte jeho zákonným zástupcem či jinou osobou k tomu oprávněnou, je zároveň podstatné zjišťovat:
• jméno a příjmení tohoto zástupce
• místo trvalého pobytu tohoto zástupce (předložením OP)
13. Zastupuje-li dítě jiná osoba než jeho zákonný zástupce, je zároveň podstatné, aby doložila své oprávnění dítě zastupovat. Zástupce účastníka řízení (zákonný zástupce dítěte) je povinen předložit na výzvu oprávněné úřední osoby průkaz totožnosti (§ 36 odst. 5 správního řádu).
14. Dále se doporučuje, aby byla škola zákonnými zástupci informována o údajích potřebných pro účely nastavení vhodných podpůrných opatření pro budoucího žáka školy:
• o znevýhodnění dítěte, uvedeném v § 16 školského zákona, údaje o mimořádném nadání, údaje o podpůrných opatřeních poskytovaných dítěti školou v souladu s § 16 školského zákona, a o závěrech vyšetření uvedených v doporučení školského poradenského zařízení
• údaji o zdravotní způsobilosti dítěte ke vzdělávání a o zdravotních obtížích, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání.
Výše zmíněné informace týkající se znevýhodnění či zdravotního stavu dítěte nemají žádný vliv na rozhodování ředitele školy o přijetí/nepřijetí dítěte.
15. V případě budoucího vzdělávání žáka se speciálními vzdělávacími potřebami nebo nadaného a mimořádně nadaného žáka budou zákonní zástupci při zápisu informováni také o systému společného vzdělávání.
16. Pokud si ředitel školy není vědom rozporů mezi zákonnými zástupci a volbě školy, pak rozhodne o žádosti o přijetí. V opačném případě (například při doručení písemného nesouhlasu druhého rodiče s podanou žádostí o přijetí) zákonné zástupce odkáže na soud a správní řízení přeruší.
17. Všechny potřebné formuláře obdrží zákonní zástupci u zápisu před začátkem formální části zápisu jsou ke stažení na webových stránkách školy www.zsmikovice.cz.
18. Informace jak pomoci svým dětem a desatero pro rodiče jsou součástí metodického materiálu Ministerstva školství Č.j. MSMT-27988/2016 ke stažení na http://www.msmt.cz/file/39796/.

Mgr. Václav Živný
ředitel školy

V Kralupech nad Vltavou dne 20. března 2017

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Desatero pro rodiče

http://www.msmt.cz/ministerstvo/novinar/desatero-pro-rodice-deti-predskolniho-veku

1. Dítě by mělo být dostatečně fyzicky a pohybově vyspělé, vědomě ovládat své tělo, být samostatné v sebeobsluze
Dítě splňuje tento požadavek, jestliže:
• pohybuje se koordinovaně, je přiměřeně obratné a zdatné (např. hází a chytá míč, udrží rovnováhu na jedné noze, běhá, skáče, v běžném prostředí se pohybuje bezpečně)
• svlékne se, oblékne i obuje (zapne a rozepne zip i malé knoflíky, zaváže si tkaničky, oblékne si čepici, rukavice)
• je samostatné při jídle (používá správně příbor, nalije si nápoj, stoluje čistě, požívá ubrousek)
• zvládá samostatně osobní hygienu (používá kapesník, umí se vysmrkat, umyje a osuší si ruce, použije toaletní papír, použije splachovací zařízení, uklidí po sobě)
• zvládá drobné úklidové práce (posbírá a uklidí předměty a pomůcky na určené místo, připraví další pomůcky, srovná hračky)
• postará se o své věci (udržuje v nich pořádek).

2. Dítě by mělo být relativně citově samostatné a schopné kontrolovat a řídit své chování
Dítě splňuje tento požadavek, jestliže:
• zvládá odloučení od rodičů
• vystupuje samostatně, má svůj názor, vyjadřuje souhlas i nesouhlas
• projevuje se jako emočně stálé, bez výrazných výkyvů v náladách
• ovládá se a kontroluje (reaguje přiměřeně na drobný neúspěch, dovede odložit přání na pozdější dobu, dovede se přizpůsobit konkrétní činnosti či situaci)
• je si vědomé zodpovědnosti za své chování
• dodržuje dohodnutá pravidla.

3. Dítě by mělo zvládat přiměřené jazykové, řečové a komunikativní dovednosti
Dítě splňuje tento požadavek, jestliže:
• vyslovuje správně všechny hlásky (i sykavky, rotacismy, měkčení)
• mluví ve větách, dovede vyprávět příběh, popsat situaci apod.
• mluví většinou gramaticky správně (tj. užívá správně rodu, čísla, času, tvarů, slov, předložek aj.)
• rozumí většině slov a výrazů běžně užívaných v jeho prostředí
• má přiměřenou slovní zásobu, umí pojmenovat většinu toho, čím je obklopeno
• přirozeně a srozumitelně hovoří s dětmi i dospělými, vede rozhovor, a respektuje jeho pravidla
• pokouší se napsat hůlkovým písmem své jméno (označí si výkres značkou nebo písmenem)
• používá přirozeně neverbální komunikaci (gesta, mimiku, řeč těla, aj.)
• spolupracuje ve skupině.

4. Dítě by mělo zvládat koordinaci ruky a oka, jemnou motoriku, pravolevou orientaci
Dítě splňuje tento požadavek, jestliže:
• je zručné při zacházení s předměty denní potřeby, hračkami, pomůckami a nástroji (pracuje se stavebnicemi, modeluje, stříhá, kreslí, maluje, skládá papír, vytrhává, nalepuje, správně otáčí listy v knize apod.)
• zvládá činnosti s drobnějšími předměty (korálky, drobné stavební prvky apod.)
• tužku drží správně, tj. dvěma prsty třetí podložený, s uvolněným zápěstím
• vede stopu tužky, tahy jsou při kreslení plynulé, (obkresluje, vybarvuje, v kresbě přibývají detaily i vyjádření pohybu)
• umí napodobit základní geometrické obrazce (čtverec, kruh, trojúhelník, obdélník), různé tvary, (popř. písmena)
• rozlišuje pravou a levou stranu, pravou i levou ruku (může chybovat)
• řadí zpravidla prvky zleva doprava
• používá pravou či levou ruku při kreslení či v jiných činnostech, kde se preference ruky uplatňuje (je zpravidla zřejmé, zda je dítě pravák či levák).

5. Dítě by mělo být schopné rozlišovat zrakové a sluchové vjemy
Dítě splňuje tento požadavek, jestliže:
• rozlišuje a porovnává podstatné znaky a vlastnosti předmětů (barvy, velikost, tvary, materiál, figuru a pozadí), nachází jejich společné a rozdílné znaky
• složí slovo z několika slyšených slabik a obrázek z několika tvarů
• rozlišuje zvuky (běžných předmětů a akustických situací i zvuky jednoduchých hudebních nástrojů)
• rozpozná rozdíly mezi hláskami (měkké a tvrdé, krátké a dlouhé)
• sluchově rozloží slovo na slabiky (vytleskává slabiky ve slově)
• najde rozdíly na dvou obrazcích, doplní detaily
• rozlišuje jednoduché obrazné symboly a značky i jednoduché symboly a znaky s abstraktní podobou (písmena, číslice, základní dopravní značky, piktogramy)
• postřehne změny ve svém okolí, na obrázku (co je nového, co chybí)
• reaguje správně na světelné a akustické signály.

6. Dítě by mělo zvládat jednoduché logické a myšlenkové operace a orientovat se v elementárních matematických pojmech
Dítě splňuje tento požadavek, jestliže:
• má představu o čísle (ukazuje na prstech či předmětech počet, počítá na prstech, umí počítat po jedné, chápe, že číslovka vyjadřuje počet)
• orientuje se v elementárních počtech (vyjmenuje číselnou řadu a spočítá počet prvků minimálně v rozsahu do pěti (deseti)
• porovnává počet dvou málopočetných souborů, tj. v rozsahu do pěti prvků (pozná rozdíl a určí o kolik je jeden větší či menší)
• rozpozná základní geometrické tvary (kruh, čtverec, trojúhelník atd.)
• rozlišuje a porovnává vlastnosti předmětů
• třídí, seskupuje a přiřazuje předměty dle daného kritéria (korálky do skupin podle barvy, tvaru, velikosti)
• přemýšlí, vede jednoduché úvahy, komentuje, co dělá („přemýšlí nahlas“)
• chápe jednoduché vztahy a souvislosti, řeší jednoduché problémy a situace, slovní příklady, úlohy, hádanky, rébusy, labyrinty
• rozumí časoprostorovým pojmům (např. nad, pod, dole, nahoře, uvnitř a vně, dříve, později, včera, dnes), pojmům označujícím velikost, hmotnost (např. dlouhý, krátký, malý, velký, těžký, lehký).

7. Dítě by mělo mít dostatečně rozvinutou záměrnou pozornost a schopnost záměrně si zapamatovat a vědomě se učit
Dítě splňuje tento požadavek, jestliže:
• soustředí pozornost na činnosti po určitou dobu (cca 10-15 min.)
• „nechá“ se získat pro záměrné učení (dokáže se soustředit i na ty činnosti, které nejsou pro něj aktuálně zajímavé)
• záměrně si zapamatuje, co prožilo, vidělo, slyšelo, je schopno si toto po přiměřené době vybavit a reprodukovat, částečně i zhodnotit
• pamatuje si říkadla, básničky, písničky
• přijme úkol či povinnost, zadaným činnostem se věnuje soustředěně, neodbíhá k jiným, dokáže vyvinout úsilí a dokončit je
• postupuje podle pokynů
• pracuje samostatně.

8. Dítě by mělo být přiměřeně sociálně samostatné a zároveň sociálně vnímavé, schopné soužití s vrstevníky ve skupině
Dítě splňuje tento požadavek, jestliže:
• uplatňuje základní společenská pravidla (zdraví, umí požádat, poděkovat, omluvit se)
• navazuje kontakty s dítětem i dospělými, komunikuje s nimi zpravidla bez problémů, s dětmi, ke kterým pociťuje náklonnost, se kamarádí
• nebojí se odloučit na určitou dobu od svých blízkých
• je ve hře partnerem (vyhledává partnera pro hru, v zájmu hry se domlouvá, rozděluje a mění si role)
• zapojí se do práce ve skupině, při společných činnostech spolupracuje, přizpůsobuje se názorům a rozhodnutí skupiny
• vyjednává a dohodne se, vyslovuje a obhajuje svůj názor
• ve skupině (v rodině) dodržuje daná a pochopená pravidla, pokud jsou dány pokyny, je srozuměno se jimi řídit
• k ostatním dětem se chová přátelsky, citlivě a ohleduplně (dělí se o hračky, pomůcky, pamlsky, rozdělí si úlohy, všímá si, co si druhý přeje)
• je schopno brát ohled na druhé (dokáže se dohodnout, počkat, vystřídat se, pomoci mladším).

9. Dítě by mělo vnímat kulturní podněty a projevovat tvořivost
Dítě splňuje tento požadavek, jestliže:
• pozorně poslouchá či sleduje se zájmem literární, filmové, dramatické či hudební představení
• zaujme je výstava obrázků, loutek, fotografii, návštěva zoologické či botanické zahrady, statku, farmy apod.
• je schopno se zúčastnit dětských kulturních programů, zábavných akcí, slavností, sportovních akcí
• svoje zážitky komentuje, vypráví, co vidělo, slyšelo, dokáže říci, co bylo zajímavé, co jej zaujalo, co bylo správné, co ne
• zajímá se o knihy, zná mnoho pohádek a příběhů, má své oblíbené hrdiny
• zná celou řadu písní, básní a říkadel
• zpívá jednoduché písně, rozlišuje a dodržuje rytmus (např. vytleskat, na bubínku)
• vytváří, modeluje, kreslí, maluje, stříhá, lepí, vytrhává, sestavuje, vyrábí
• hraje tvořivé a námětové hry (např. na školu, na rodinu, na cestování, na lékaře), dokáže hrát krátkou divadelní roli.

10. Dítě by se mělo orientovat ve svém prostředí, v okolním světě i v praktickém životě
Dítě splňuje tento požadavek, jestliže:
• vyzná se ve svém prostředí (doma, ve škole), spolehlivě se orientuje v blízkém okolí (ví, kde bydlí, kam chodí do školky, kde jsou obchody, hřiště, kam se obrátit když je v nouzi apod.)
• zvládá běžné praktické činnosti a situace, s nimiž se pravidelně setkává (např. dovede vyřídit drobný vzkaz, nakoupit a zaplatit v obchodě, říci si o to, co potřebuje, ptá se na to, čemu nerozumí, umí telefonovat, dbá o pořádek a čistotu, samostatně se obslouží, zvládá drobné úklidové práce, je schopno se starat o rostliny či drobná domácí zvířata)
• ví, jak se má chovat (např. doma, v mateřské škole, na veřejnosti, u lékaře, v divadle, v obchodě, na chodníku, na ulici, při setkání s cizími a neznámými lidmi) a snaží se to dodržovat
• má poznatky ze světa přírody živé i neživé, lidí, kultury, techniky v rozsahu jeho praktických zkušeností (např. orientuje se v tělesném schématu, umí pojmenovat jeho části i některé orgány, rozlišuje pohlaví, ví, kdo jsou členové rodiny a čím se zabývají, rozlišuje různá povolání, pomůcky, nástroje, ví, k čemu jsou peníze, zná jména některých rostlin, stromů, zvířat a dalších živých tvorů, orientuje se v dopravních prostředcích, zná některé technické přístroje), rozumí běžným okolnostem, dějům, jevům, situacím, s nimiž se bezprostředně setkává (např. počasí a jeho změny, proměny ročních období, látky a jejich vlastnosti, cestování, životní prostředí a jeho ochrana, nakládání s odpady)
• přiměřeným způsobem se zapojí do péče o potřebné
• má poznatky o širším prostředí, např. o naší zemi (města, hory, řeky, jazyk, kultura), o existenci jiných zemí a národů, má nahodilé a útržkovité poznatky o rozmanitosti světa jeho řádu (o světadílech, planetě Zemi, vesmíru)
• chová se přiměřeně a bezpečně ve školním i domácím prostředí i na veřejnosti (na ulici, na hřišti, v obchodě, u lékaře), uvědomuje si možná nebezpečí (odhadne nebezpečnou situaci, je opatrné, neriskuje), zná a zpravidla dodržuje základní pravidla chování na ulici (dává pozor při přecházení, rozumí světelné signalizaci)
• zná faktory poškozující zdraví (kouření)
• uvědomuje si rizikové a nevhodné projevy chování, např. šikana, násilí.