1. Obědy se ve školní jídelně vydávají v době od 11,40 do 13,15 hod.
  2. Žáci přicházejí do jídelny chodbou. Žáky odvádí vyučující poslední dopolední vyučovací hodiny. Před odchodem do jídelny vyučující dohlédne, aby si žáci odložili tašky na určené místo a žáci, kteří odcházejí na oběd domů, se převlékají v šatně. Žáci podle pokynů vyučujícího spořádaně vstupují do školní jídelny. Důkladnou očistu rukou provedou žáci ve třídě.
  3. Vyučující předává žáky učiteli, který má ve školní jídelně dozor.
  4. Žáci při vstupu do jídelny zasedají k vyhrazeným stolům a vyčkávají na pokyn dozírajícího učitele.
  5. Při čekání na jídlo zachovávají žáci pravidla slušného chování a při jídle pravidla slušného stolování.
  6. Pro hlavní jídlo si žáci odcházejí na pokyn dozírajícího učitele. Zároveň odnesou k určenému místu talíř od polévky a upotřebený příbor. Příbor se ukládá do určené nádoby – nehází se do ní.
  7. Hlavní jídlo je vydáváno po odevzdání talíře od polévky, či na pokyn dozírajícího učitele.
  8. Při přenosu jídla se žáci chovají ukázněně, neběhají, nežertují a neprovádí jiné činnosti, které by mohly způsobit nebezpečí pádu.
  9. Jídlo a nápoje se konzumují u stolu zásadně vsedě. Moučníky, ovoce apod. si žáci neodnášejí do šaten nebo jiných prostorů školy.
  10. Pedagogický dozor v jídelně sleduje chování žáků po příchodu do jídelny, při stolování, odnášení stravy a použitého nádobí, včetně příborů. Dozor dbá nad bezpečností stravujících se žáků. Dojde-li k potřísnění podlahy (vylitá polévka, upadnuvší jídlo apod.), učiní dozor nutná opatření, aby nedošlo k uklouznutí procházejících žáků. Ihned nechá podlahu vytřít a osušit.
  11. Dojde-li k opaření či jinému poškození zdraví ve školní jídelně, pedagogický dozor poskytne žáku první pomoc, oznamuje úraz řediteli školy, který provede zápis do knihy úrazů. Ředitel školy dále provádí další úkony v souladu s příslušným metodickým pokynem MŠMT ČR.