Vážení návštěvníci,

vítáme Vás na oficiálních stránkách Základní školy Kralupy nad Vltavou, 28. října 182, na nichž naleznete všechny důležité informace o škole včetně kontaktů.

Těší nás Váš zájem a v úvodu dovolte, abychom naši školu krátce představili:
Jsme pětitřídní plně organizovaná škola jen s prvním stupněm základního vzdělávání s kapacitou maximálně 150 žáků, v níž se učí v současné době přibližně asi 100 žáků. Žáci školy se vyučují podle školního vzdělávacího programu 145/07 Brána do života, od 3. ročníku se žáci učí anglický jazyk. Děti mají v počítačové učebně možnost přístupu k internetu a mohou využívat počítačovou síť s tiskovými výstupy.
Součástí školy je školní družina a školní jídelna – podrobnější popis součástí včetně kontaktů naleznete v samostatných rubrikách.
Naše škola je vhodnou alternativou pro rodiče vyžadující umístění dítěte do třídy s menším počtem žáků. Dalším specifikem je i tzv. „rodinné prostředí“, kdy se vesměs všichni ve škole známe nejen od „vidění“, ale i jmény.

Jaké mimoškolní aktivity škola nabízí?

Jsou to jednak zájmové útvary, jednak mimoškolní akce pořádané ve spolupráci s rodiči a veřejností v obci.
Nabídka mimoškolních akcí, konaných ve spolupráci s rodiči, se každoročně opakuje
– vánoční projektový den, maškarní karneval, den dětí. Úzce spolupracujeme s Domem dětí a mládeže, Městským muzeem v Kralupech nad Vltavou a dalšími společenskými a sportovními organizacemi v obci.

Jaká je možnost školu navštívit?

Kterýkoli zájemce má možnost školu navštívit kdykoli po osobní nebo telefonické domluvě s ředitelem školy.
Samozřejmostí jsou pravidelné třídní schůzky. Individuální konzultační schůzky jsou možné kdykoli po osobní nebo telefonické domluvě s vyučujícím.

Spolupracuje škola s pedagogicko-psychologickou poradnou?

Věnujeme velkou pozornost reedukaci specifických poruch učení, tedy dyslexie, dysgrafie, dyskalkulie, dysortografie. Spolupracujeme s poradnou v Mělníku, nejen v oblasti diagnostiky, ale i v oblasti nápravy. Vzhledem ke specifice naší školy je možné věnovat patřičnou pozornost žákům s dílčím oslabením výkonu a jejich integraci do žákovského kolektivu.

Účastní se žáci školy soutěží nebo celostátních projektů?

Naši žáci se pravidelně účastní soutěží sportovních – např. vybíjená, atletika, soutěží s výtvarnou tématikou i soutěží se zaměřením na výrobky – např. vánoční ozdoby, velikonoční výrobky aj. Počínaje rokem 2006 jsme zahájili spolupráci s nadací Scio – žáci našeho 5. ročníku se účastní srovnávacích testů v projektu Národní srovnávací zkoušky. V roce 2007 se žáci 5. tříd zúčastnili testování organizovaném Centrem pro zjišťování výsledků vzdělávání (CERMAT), které je organizační složkou státu přímo řízenou Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy. Výsledky testování nám poskytují přehled o tom, jak jsou žáci naší školy úspěšní v širším měřítku.

Závěrem

Vážení, těší nás, že máte o naši školu zájem. Těšíme se, že se s Vámi setkáme osobně a budeme vzájemně spolupracovat.

Vaši
žáci a učitelé ZŠ Kralupy nad Vltavou, 28. října 182