Vážení návštěvníci,

vítáme Vás na oficiálních stránkách Základní školy Kralupy nad Vltavou, 28. října 182, na nichž naleznete všechny důležité informace o škole včetně kontaktů.

Těší nás Váš zájem a v úvodu dovolte, abychom naši školu krátce představili:
Jsme pětitřídní plně organizovaná škola jen s prvním stupněm základního vzdělávání s kapacitou maximálně 150 žáků, v níž se učí v současné době přibližně asi 100 žáků. Žáci školy se vyučují podle školního vzdělávacího programu 145/07 Brána do života, od 3. ročníku se žáci učí anglický jazyk. Děti mají v počítačové učebně možnost přístupu k internetu a mohou využívat počítačovou síť s tiskovými výstupy.
Součástí školy je školní družina a školní jídelna – podrobnější popis součástí včetně kontaktů naleznete v samostatných rubrikách.
Naše škola je vhodnou alternativou pro rodiče vyžadující umístění dítěte do třídy s menším počtem žáků. Dalším specifikem je i tzv. „rodinné prostředí“, kdy se vesměs všichni ve škole známe nejen od „vidění“, ale i jmény.

Jaké mimoškolní aktivity škola nabízí?

Jsou to jednak zájmové útvary, jednak mimoškolní akce pořádané ve spolupráci s rodiči a veřejností v obci.
Nabídka mimoškolních akcí, konaných ve spolupráci s rodiči, se každoročně opakuje
– vánoční projektový den, maškarní karneval, den dětí. Úzce spolupracujeme s Domem dětí a mládeže, Městským muzeem v Kralupech nad Vltavou a dalšími společenskými a sportovními organizacemi v obci.

Jaká je možnost školu navštívit?

Kterýkoli zájemce má možnost školu navštívit kdykoli po osobní nebo telefonické domluvě s ředitelem školy.
Samozřejmostí jsou pravidelné třídní schůzky. Individuální konzultační schůzky jsou možné kdykoli po osobní nebo telefonické domluvě s vyučujícím.

Spolupracuje škola s pedagogicko-psychologickou poradnou?

Věnujeme velkou pozornost reedukaci specifických poruch učení, tedy dyslexie, dysgrafie, dyskalkulie, dysortografie. Spolupracujeme s poradnou v Mělníku, nejen v oblasti diagnostiky, ale i v oblasti nápravy. Vzhledem ke specifice naší školy je možné věnovat patřičnou pozornost žákům s dílčím oslabením výkonu a jejich integraci do žákovského kolektivu.

Účastní se žáci školy soutěží nebo celostátních projektů?

Naši žáci se pravidelně účastní soutěží sportovních – např. vybíjená, atletika, soutěží s výtvarnou tématikou i soutěží se zaměřením na výrobky – např. vánoční ozdoby, velikonoční výrobky aj. Počínaje rokem 2006 jsme zahájili spolupráci s nadací Scio – žáci našeho 5. ročníku se účastní srovnávacích testů v projektu Národní srovnávací zkoušky. V roce 2007 se žáci 5. tříd zúčastnili testování organizovaném Centrem pro zjišťování výsledků vzdělávání (CERMAT), které je organizační složkou státu přímo řízenou Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy. Výsledky testování nám poskytují přehled o tom, jak jsou žáci naší školy úspěšní v širším měřítku.

Závěrem

Vážení, těší nás, že máte o naši školu zájem. Těšíme se, že se s Vámi setkáme osobně a budeme vzájemně spolupracovat.

Vaši
žáci a učitelé ZŠ Kralupy nad Vltavou, 28. října 182

Naše škola

Naše škola
Naše škola
Naše škola
Naše škola
Naše škola
Naše škola
Naše škola
Naše škola
Naše škola
Naše škola
Naše škola
Naše škola
Naše škola
Naše škola
Naše škola
Naše škola
Naše škola
Naše škola
Naše škola
Naše škola
Naše škola
Naše škola
Naše škola
Naše škola
Naše škola
Naše škola
Naše škola
Naše škola
Naše škola
Naše škola
Naše škola
Naše škola
Naše škola
Naše škola
Naše škola
Naše škola
Naše škola
Naše škola
Naše škola
Naše škola
Naše škola
Naše škola