Škola

Úřední deska

Název

Základní škola Kralupy nad Vltavou, 28. října 182, okres Mělník, příspěvková organizace

Číslo účtu

466165309/0800

Sídlo

28. října 182, Kralupy nad Vltavou, 278 01 

IČO: 71010823

Zřizovatel

Město Kralupy nad Vltavou
Kralupy nad Vltavou, Palackého nám. 1
IČO: 00236977

Vedení školy

Mgr. Ivana Šulová – ředitelka

Vymezení hlavního účelu a předmětu činnosti organizace

Hlavní účel a předmět činnosti organizace je vymezen školským zákonem a prováděcími právními předpisy a zřizovací listinou.
Hlavním účelem a tomu odpovídajícím předmětem činnosti organizace je komplexní zajištění výchovy a vzdělání žáků a s tím spojených a navazujících činností.
Právnická osoba vykonává činnost školy a těchto školských zařízení:

Základní škola

poskytuje základní vzdělávání v souladu s § 44 až 56 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a příslušnými prováděcími právními předpisy.

Školní družina

poskytuje zájmové vzdělávání v souladu s § 111 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a příslušnými prováděcími právními předpisy.

Školní jídelna

zabezpečuje školní stravování dětí v souladu s § 119 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a příslušnými prováděcími právními předpisy a zabezpečuje závodní stravování zaměstnanců organizace v souladu ustanovení § 33b zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění zákona č. 557/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů a v souladu s příslušnými prováděcími právními předpisy.

Statutární orgán organizace

Statutárním orgánem organizace je ředitel. Ředitel je také dle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, správním orgánem a oprávněnou úřední osobou, jedná jménem organizace. Při své činnosti je povinen postupovat v souladu s obecně závaznými právními předpisy a s vnitřními právními předpisy.

Povinně zveřejňované údaje o škole


Název školy: Základní škola Kralupy nad Vltavou, 28. října 182, okres Mělník, příspěvková organizace
Adresa: 28. října 182, Kralupy nad Vltavou, 278 01
Telefon: +420 315 726 359, +420 607 769 001
ID datové schránky: 5wyb7b
E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
WWW stránky: www.zsmikovice.cz
Právní forma: samostatný právní subjekt
Zřizovatel školy: Město Kralupy nad Vltavou
Ředitel školy: Mgr. Ivana Šulová
Od 29. 6. 2005 samostatný právní subjekt
Od 18.3.2003 zapsána v Obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze
Součásti organizace: základní škola, školní družina, školní jídelna
Kapacita školy: škola – 150 žáků, školní jídelna – 120 osob, školní družina –70 žáků
IČO: 71010823
Identifikátor zařízení (REDIZO): 600047571


Místo a způsob, jak získat informace, kde lze podat žádost či stížnost, předložit návrh, podnět či jiné dožádání anebo obdržet rozhodnutí

Jména a příjmení pracovníků školy určených k poskytování informací:
Mgr. Ivana Šulová, ředitelka školy, tel. +420 315 726 359, +420 607 769 001, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Jméno a příjmení pracovníka pověřeného přijímáním žádostí či stížností, návrhů, podnětů či jiných dožádání a vydávajícího rozhodnutí:
Mgr. Ivana Šulová, ředitelka školy, tel. +420 315 726 359, +420 607 769 001, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Ústně lze podat žádost:
- telefonicky, popř. osobně

Písemně lze podat žádost:
- poštou k rukám ředitele
- předáním písemné žádosti k rukám ředitele

Elektronickou poštou lze podat žádost:
- zasláním písemné žádosti na e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Příjem stížností, žádostí a dalších podání:
- škola vyřizuje stížnosti, žádosti a podněty podle Pravidel pro přijímání a vyřizování stížností  ve lhůtě do 30-ti dnů ode dne následujícího po dni podání.

Podatelna školy

Veškeré žádosti a dokumenty v písemné či elektronické podobě se přijímají v ředitelně školy. E-podatelna: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Tel. kontakt: +420 315 726 359, +420 607 769 001
ID datové schránky: 5wyb7b

Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2017


V souladu s ustanovením § 18 zákona č. 106/1999, o svobodném přístupu k informacím, podle kterého každý povinný subjekt musí mít o své činnosti v oblasti poskytování informací předkládat zákonem stanovené údaje, předkládá Základní škola Kralupy nad Vltavou, 28. října 182, okres Mělník, příspěvková organizace tuto „Výroční zprávu za rok 2017“
a) počet podaných žádostí o informace a počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti: 0
b) počet podaných odvolání proti rozhodnutí: 0
c) opis podstatných částí každého rozsudku soudu ve věci přezkoumání zákonnosti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace a přehled všech výdajů, které povinný subjekt vynaložil v souvislosti se soudními řízeními o právech a povinnostech podle tohoto zákona, a to včetně nákladů na své vlastní zaměstnance a nákladů na právní zastoupení: 0
d) výčet poskytnutých výhradních licencí, včetně odůvodnění nezbytnosti poskytnutí výhradní licence: 0
e) počet stížností podaných podle § 16a) zákona: 0
f) počet žádostí o vydání stejnopisu vysvědčení: 0

Zveřejnění informace na základě žádosti podle zákona č. 106/1999 Sb., zákon o svobodném přístupu k informacím.


Ve smyslu § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., zákon o svobodném přístupu k informacím (dále jen zákon o svobodném přístupu k informacím), ve znění pozdějších předpisů, zveřejňuje Základní škola Kralupy nad Vltavou, 28. října 182, okres Mělník, příspěvková organizace (dále jen škola) informaci poskytnutou žadatelům na základě žádosti podle zákona o svobodném přístupu k informacím.

začátek školního roku - 3. září 2018

1.pololetí ukončeno - 31. ledna 2019

2.pololetí ukončeno - 28. června 2019

 

Mgr. Ivana Šulová - ředitelka školy
tel: 315 726 359, 315 726 359

e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

Mgr. Svobodová Julie - třídní učitelka 1.tř.
Mgr. Pinková Jitka - třídní učitelka 2. A  tř.
Vymětalíková Marie - třídní učitelka 2.B tř.
Mgr. Simandlová Věra - třídní učitelka 3.tř.
Mgr. Seinerová Vendula - třídní učitelka 4. tř.
Mgr. Rusiňáková Agáta - třídní učitelka 5. tř.
Bc. Klimentová Zuzana - asistent pedagoga
Škabradová Eva - asistent pedagoga
Ing. Šálová Marie - asistent pedagoga
 
Provazníková Olga - vedoucí vychovatelka ŠD
Michálková Michaela - vychovatelka ŠD
Kudráková Jarmila - školnice
Firoňová Helena - uklízečka
Fričová Hana - hospodářka ŠJ
Rérychová Monika - vedoucí kuchařka
Durasová Vlasta- pracovnice provozu ŠJ

Naše škola

Naše škola
Naše škola
Naše škola
Naše škola
Naše škola
Naše škola
Naše škola
Naše škola
Naše škola
Naše škola
Naše škola
Naše škola
Naše škola
Naše škola
Naše škola
Naše škola
Naše škola
Naše škola
Naše škola
Naše škola
Naše škola
Naše škola
Naše škola
Naše škola
Naše škola
Naše škola
Naše škola
Naše škola
Naše škola
Naše škola
Naše škola
Naše škola
Naše škola
Naše škola
Naše škola
Naše škola
Naše škola
Naše škola
Naše škola
Naše škola
Naše škola
Naše škola