Učební plán podle ŠVP

Vzdělávací oblastiVzdělávací oboryI. stupeň

1. – 5. ročník

Minimální časová dotace

Jazyk a jazyková Komunikace

Český jazyk a literatura

35 + 6

Cizí jazyk

9

Matematika a její aplikace

20 + 4

Informační a komunikační technologie

1

Člověk a jeho svět

Prvouka

12 + 3

Přírodověda

Vlastivěda

Umění a kultura

Hudební výchova

12 + 1

Výtvarná výchova

Člověk a zdraví

Tělesná výchova

10

Člověk a svět práce

5

Průřezová témata

P

Celková povinná časová dotace

104+14=118

Učební plán po ročnících
ve škol. roce 2020/2021

 1. roč.2. roč.3. roč.4. roč.5. roč.Celkový počet hodin
Český jazyk a literatura 9 10 8 7 7 41
Cizí jazyk - - 3 3 3 9
Matematika a její aplikace 4 5 5 5 5 24
Informatika - - - - 1 1
Člověk a jeho svět 2 2 3 4 4 15
Hudební výchova 1 1 1 1 1 5
Výtvarná výchova 1 1 2 2 2 8
Tělesná výchova 2 2 2 2 2 10
Člověk a svět práce 1 1 1 1 1 5
Celkem 20 22 25 25 26 118