Úřední deska

Název

Základní škola Kralupy nad Vltavou, 28. října 182, okres Mělník, příspěvková organizace

Číslo účtu

466165309/0800

Sídlo

28. října 182, Kralupy nad Vltavou, 278 01 

IČO: 71010823

Zřizovatel

Město Kralupy nad Vltavou
Kralupy nad Vltavou, Palackého nám. 1
IČO: 00236977

Vedení školy

Mgr. Ivana Šulová – ředitelka

Vymezení hlavního účelu a předmětu činnosti organizace

Hlavní účel a předmět činnosti organizace je vymezen školským zákonem a prováděcími právními předpisy a zřizovací listinou.
Hlavním účelem a tomu odpovídajícím předmětem činnosti organizace je komplexní zajištění výchovy a vzdělání žáků a s tím spojených a navazujících činností.
Právnická osoba vykonává činnost školy a těchto školských zařízení:

Základní škola

poskytuje základní vzdělávání v souladu s § 44 až 56 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a příslušnými prováděcími právními předpisy.

Školní družina

poskytuje zájmové vzdělávání v souladu s § 111 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a příslušnými prováděcími právními předpisy.

Školní jídelna

zabezpečuje školní stravování dětí v souladu s § 119 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a příslušnými prováděcími právními předpisy a zabezpečuje závodní stravování zaměstnanců organizace v souladu ustanovení § 33b zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění zákona č. 557/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů a v souladu s příslušnými prováděcími právními předpisy.

Statutární orgán organizace

Statutárním orgánem organizace je ředitel. Ředitel je také dle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, správním orgánem a oprávněnou úřední osobou, jedná jménem organizace. Při své činnosti je povinen postupovat v souladu s obecně závaznými právními předpisy a s vnitřními právními předpisy.

Povinně zveřejňované údaje o škole


Název školy: Základní škola Kralupy nad Vltavou, 28. října 182, okres Mělník, příspěvková organizace
Adresa: 28. října 182, Kralupy nad Vltavou, 278 01
Telefon: +420 315 726 359, +420 607 769 001
ID datové schránky: tivmnth
E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
WWW stránky: www.zsmikovice.cz
Právní forma: samostatný právní subjekt
Zřizovatel školy: Město Kralupy nad Vltavou
Ředitel školy: Mgr. Ivana Šulová
Od 29. 6. 2005 samostatný právní subjekt
Od 18.3.2003 zapsána v Obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze
Součásti organizace: základní škola, školní družina, školní jídelna
Kapacita školy: škola – 150 žáků, školní jídelna – 120 osob, školní družina – 60 žáků
IČO: 71010823
Identifikátor zařízení (REDIZO): 600047571


Místo a způsob, jak získat informace, kde lze podat žádost či stížnost, předložit návrh, podnět či jiné dožádání anebo obdržet rozhodnutí

Jména a příjmení pracovníků školy určených k poskytování informací:
Mgr. Ivana Šulová, ředitelka školy, tel. +420 315 726 359, +420 607 769 001, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Jméno a příjmení pracovníka pověřeného přijímáním žádostí či stížností, návrhů, podnětů či jiných dožádání a vydávajícího rozhodnutí:
Mgr. Ivana Šulová, ředitelka školy, tel. +420 315 726 359, +420 607 769 001, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Ústně lze podat žádost:
- telefonicky, popř. osobně

Písemně lze podat žádost:
- poštou k rukám ředitele
- předáním písemné žádosti k rukám ředitele

Elektronickou poštou lze podat žádost:
- zasláním písemné žádosti na e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Příjem stížností, žádostí a dalších podání:
- škola vyřizuje stížnosti, žádosti a podněty podle Pravidel pro přijímání a vyřizování stížností  ve lhůtě do 30-ti dnů ode dne následujícího po dni podání.

Podatelna školy

Veškeré žádosti a dokumenty v písemné či elektronické podobě se přijímají v ředitelně školy. E-podatelna: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Tel. kontakt: +420 315 726 359, +420 607 769 001
ID datové schránky: 5wyb7b

Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2019


V souladu s ustanovením § 18 zákona č. 106/1999, o svobodném přístupu k informacím, podle kterého každý povinný subjekt musí mít o své činnosti v oblasti poskytování informací předkládat zákonem stanovené údaje, předkládá Základní škola Kralupy nad Vltavou, 28. října 182, okres Mělník, příspěvková organizace tuto „Výroční zprávu za rok 2018“
a) počet podaných žádostí o informace a počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti: 0
b) počet podaných odvolání proti rozhodnutí: 0
c) opis podstatných částí každého rozsudku soudu ve věci přezkoumání zákonnosti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace a přehled všech výdajů, které povinný subjekt vynaložil v souvislosti se soudními řízeními o právech a povinnostech podle tohoto zákona, a to včetně nákladů na své vlastní zaměstnance a nákladů na právní zastoupení: 0
d) výčet poskytnutých výhradních licencí, včetně odůvodnění nezbytnosti poskytnutí výhradní licence: 0
e) počet stížností podaných podle § 16a) zákona: 0
f) počet žádostí o vydání stejnopisu vysvědčení: 0

Zveřejnění informace na základě žádosti podle zákona č. 106/1999 Sb., zákon o svobodném přístupu k informacím.


Ve smyslu § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., zákon o svobodném přístupu k informacím (dále jen zákon o svobodném přístupu k informacím), ve znění pozdějších předpisů, zveřejňuje Základní škola Kralupy nad Vltavou, 28. října 182, okres Mělník, příspěvková organizace (dále jen škola) informaci poskytnutou žadatelům na základě žádosti podle zákona o svobodném přístupu k informacím.